Политика на поверителност

Политика за поверителност arthub.bg

/В сила от 01. април 2021 г./

Настоящата политика за поверителност има за цел да предостави кратка информация относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, когато използвате уебсайта arthub.bg (наричан по-долу „Платформата“ и/или „АrthuB”), както и да Ви запознае с произтичащите от това обработване права в областта на защитата на личните данни.

 

 

1. Данни за Администратора и координати за връзка с него

По отношение на ArthuB администратор на личните данни е:
Сдружение „Лаборатория за изкуство и култура“,
ЕИК (БУЛСТАТ): 177028305,
със седалище и адрес на управление:
гр. София – 1309, ж.к. „Света Троица“, бл. 325, вх. Б, ет. 7, ап. 42
(наричано по-долу „Администратор“ или „Ние“ и производните им форми)

Можете да се свържете с Администратора на следния адрес (адрес за кореспонденция) :
гр. София – 1309, ж.к. „Света Троица“, бл. 325, вх. Б, ет. 7, ап. 42

или на имейл адрес (електронна поща):
info@arthub.bg.

 

 

2. Цели и правни основания за обработването на лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни за постигане на следните цели:

2.1. Създаване на професионални контакти и партньорства (на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните)

За тази цел се обработват лични данни на лица, които изразяват своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването, с оглед регистрацията и представянето им като участници в платформата ArthuB. Вашата регистрация като участник в ArthuB и създаването на ArthuB профил позволяват на Вас и Вашето творчество да бъдете видими за останалите участници в Платформата, да създавате и поддържате професионални контакти, както и да инициирате и реализирате партньорства с широк кръг от творци на свободна практика, частни културни организации, държавни и общински културни институти и други лица, ангажирани професионално в областта на културата.

2.2. Участие в проекти, конкурси, кампании и други културни мероприятия, организирани от Нас и/или Нашите партньори (на основание чл. 6, пар. 1, букви „а“ и „б“ от Общия регламент относно защитата на данните)

В рамките на предоставяните от ArthuB услуги, Администраторът може да организира самостоятелно и/или съвместно със своите партньори разнообразни културни проекти, конкурси и кампании, семинари, уебинари и други мероприятия в областта на културата.
За целите на провеждане на съответните инициативи, Администраторът обработва лични данни на участниците (например за изготвяне на списък на участници и гости, осъществяване на комуникация с тях и др.). Обработването на личните данни се осъществява на основание Вашето конкретно, информирано и недвусмислено съгласие, свободно изразено при попълване на регистрационната форма за участие в съответното събитие. В случай че в хода на провеждане на конкретния проект, Администраторът и съответният участник желаят да сключат договор, Администраторът може да обработва лични данни, които участникът е предоставил с оглед сключването и/или изпълнението на този договор.
Голяма част от културните мероприятия, публикувани на платформата ArthuB, се организират самостоятелно от Наши партньори и ArthuB служи единствено за целите на популяризиране на съответните инициативи чрез публикувани хипервръзки (линкове) на Платформата, които пренасочват към личните уебсайтове на Нашите партньори. По отношение на тези инициативи, Ние не обработваме лични данни и не носим отговорност за приложимите политики за поверителност и дейности по обработване на лични данни, осъществявани от нашите Партньори.

2.3. Кореспонденция с участниците (на основание чл. 6, пар. 1, буква „е“ от Общия регламент относно защитата на данните)
С оглед ефективното предоставяне на нашите услуги и за целите на нашите легитимни интереси, Ние обработваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме уведомления за предстоящи събития, кампании и други проекти, съобщения за промени в Нашите услуги и/или политики, отговори на Ваши запитвания и/или искания, свързани с упражняване на Вашите права в областта на защитата на личните данни.
Ние извършваме горепосочените дейности с цел да Ви държим информирани и по този начин да създадем предпоставки за Вашето активно участие в културния живот на местно, национално и европейско ниво, както и за да комуникираме ефективно с Вас във връзка с упражняване на Вашите права в областта на защитата на личните данни.

 

 

3. Категории лични данни, които обработваме
За да използвате всички функционалности на ArthuB, Администраторът може да поиска да предоставите следните лични данни:

3.1. Регистрация:
За да се регистрирате като участник в ArthuB, Вие трябва да попълните регистрационна форма с точна и актуална информация за Вашето име и фамилия и/или артистичен псевдоним, имейл адрес, потребителско име и парола и област на творчеството, в която сте професионално ангажирани.
Не забравяйте да пазите в тайна данните си за вход в системата. Вие носите пълна отговорност за използването на Вашия профил от Вас и/или всяко трето лице, на което сте предоставили своите данни за вход в системата. Ако установите неоторизирано използване на Вашия акаунт или други нарушения на сигурността, моля незабавно да ни уведомите писмено на имейл info@arthub.bg, за да предприемем своевременно мерки за защита на Вашите лични данни.

3.2. ArthuB Профил
Всеки регистриран участник в Платформата е видим за останалите участници чрез своя ArthuB Профил.
С оглед изготвяне на ArthuB Профила, обработваните категории лични данни включват име и фамилия и/или артистичен псевдоним на твореца и сфера на творчеството, в която участникът е професионално ангажиран (минимално необходимо съдържание), както и всякакъв вид допълнителна информация, която участникът, по своя преценка, предоставя в своя ArthuB Профил (разширено съдържание), като например образование, професионален опит и умения, биография, личен уебсайт или профил в социалните мрежи, имейл адрес, телефонен номер, град и страна, рождена дата, профилна снимка и други.
Информацията, която се съдържа в ArthuB Профила, е публично достъпна и е видима за всеки участник в платформата АrthuB. Моля, не публикувайте лични данни във Вашия ArthuB Профил, които не желаете да бъдат публично достъпни за неограничен кръг лица.

3.3. Регистрация, кандидатстване и участие в културни проекти и мероприятия
Ние обработваме Вашите лични данни, когато Вие заявявате участие в различни културни мероприятия, кандидатствате по обявени конкурси и проекти, организирани от Нас самостоятелно или съвместно с Нашите партньори и/или сключвате договори с Нас за изпълнение на съответния проект. С оглед естеството на инициативата, обработваните лични данни могат да включват две имена и/или артистичен псевдоним, данни за контакт, включително пощенски и/или имейл адрес, телефонен номер, Вашата професия, професионални интереси, професионален опит, автобиография, препоръки и други.
Точният обхват и естеството на събраните от нас лични данни се определя за всеки конкретен случай (например конкретен проект или конкурс).
Ако се регистрирате за събитие, организирано от Нас, по време на което ще бъде изготвян снимков и/или видео материал, Ние приемаме, че Вие се съгласявате да бъдете снимани и/или записвани по време на това събитие, освен ако Вие сте изразили изрично своето несъгласие, като Ни изпратите имейл на адрес info@arthub.bg най-късно един ден преди началото на събитието. Ако не сте изразили Вашето несъгласие да бъдете заснемани преди провеждане на събитието, може да се свържете с Нас по всяко време след това и да поискате съответното изображение с Вас да бъде премахнато или изтрито. Снимките и видеата от Нашето мероприятие могат да бъдат публикувани в нюзлетъри, в платформата ArthuB, в социалните мрежи, в радио, телевизия, печатни и онлайн медии и да бъдат използвани за промотиране на нашата дейност.4. Категории получатели на лични данни извън Администратора
Ние разкриваме лични данни на трети страни и получатели, само ако е налице законово основание за това. В зависимост от конкретния случай, налагащ разкриване на лични данни, категориите получатели на лични данни могат да бъдат:
1. Съконтрагенти и партньори на ArthuB, ангажирани със стратегията и мисията на ArthuB.
2. Държавни органи, в съответствие с техните правомощия.
3. Доставчици на пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до участниците.
4. Други лица, за които Вие сте дали своето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие.
Личните данни, включени в минимално необходимото съдържание, както и данните, включени по преценка на участника в разширеното съдържание на ArthuB Профила ще бъдат публично достъпни и видими за неограничен кръг лица.

 

 

5. Срок за съхранение на личните данни
Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода на съществуване на Вашата регистрация в ArthuB или за периода, необходим за предоставяне на съответната услуга (например до завършване на проекта или инициативата, в която участвате). След изтичане на периода на съхранение, личните данни се изтриват от нашите регистри.

Ако обработването на Вашите лични данни се основава единствено на Вашето съгласие и Вие го оттеглите, Вашите данни се изтриват незабавно след оттегляне на съгласието Ви.

 

 

6. Права на физическите лица
Съгласно Общия регламент относно защитата на данните, Вие имате следните права във връзка с обработването на Вашите лични данни:
6.1. Право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от Администратора;
6.2. Право на коригиране на неточни и непълни лични данни;
6.3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани, и други);
6.4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между Вас и Администратора до неговото решаване и/или установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
6.5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта, данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
6.6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или съдебен процес;
6.7. Право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви засяга в значителна степен.
Посочените по-горе права могат да бъдат упражнени с писмено или електронно заявление до Администратора. В заявлението следва да посочите данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

 

 

7. Право на оттегляне на съгласието по всяко време, когато това е основанието за обработване
Ако обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. След оттегляне на Вашето съгласие и ако няма друго правно основание за обработване на личните Ви данни, Вашите данни се изтриват от регистрите ни. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, осъществено преди оттеглянето.

 

 

8. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни
Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

 

9. Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
Администраторът не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

 

 

10. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации

Администраторът не предава Вашите лични данни в трети държави или международни организации.

 

 

11. Значение на предоставените лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на основание Вашето съгласие, когато се регистрирате в Платформата, създавате своя ArthuB Профил и/или заявявате участие в обявени инициативи, организирани от Администратора. В тези случаи имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието води до преустановяване на участието Ви в Платформата и/или в съответната инициатива.
В някои случаи Администраторът обработва Вашите лични данни с оглед сключване и/или изпълнение на договор с Вас. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства сключването, съответно изпълнението на конкретния договор.

 

 

12. Обработване на лични данни на лица на възраст под 18 години („Деца“)
Нашите услуги не са насочени към лица на възраст под 18 години и ние не обработваме целенасочено лични данни на лица на възраст под 18 години (наричани по-долу „Деца“). Ако Вие сте родител, настойник или попечител и знаете, че Вашето дете ни е предоставило личните си данни, моля да се свържете с нас на имейл info@arthub.bg. Ако до нас достигне сведение, че сме събрали лични данни от Деца без родителско съгласие, Ние предприемаме незабавни мерки за изтриване на техните лични данни от регистрите ни.

 

 

13. Промени в политиката за поверителност
Администраторът си запазва правото едностранно да изменя настоящата Политика за поверителност. За целта, Ние Ви уведомяваме предварително по имейл за актуализираната версия на Политиката за поверителност и Ви предоставяме възможност да решите в разумен срок дали да приемете обявените промени