Общи условия

Общи условия ArthuB.bg

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Уебсайтът arthub.bg (наричан по-долу: „Платформата“ и/или „АrthuB”) се администрира от Сдружение „Лаборатория за изкуство и култура“, ЕИК (БУЛСТАТ): 177028305, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, ж.к. „Света Троица“, бл. 325, вх. Б, ет. 7, ап. 42 (наричано по-долу „Администратор“). Достъпът до и използването на Платформата е възможно единствено при приемане и спазване на Общите условия на АrthuB. Администраторът си запазва правото да ограничава достъпа на потребителите, които нарушават настоящите Общи условия. Администраторът си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако не е посочено друго, цялостното съдържание на Платформата е интелектуална собственост на Администратора. Ресурсите и публикациите на ArthuB не могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани, включително с участието на посредници, и не могат да бъдат преработвани или предавани за търговски цели без писменото съгласие на Администратора.

АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА

С цел представяне и популяризиране на своето творчество, всеки участник в Платформата може да качва и/или да препраща с помощта на хипервръзки (линкове) към произведения на литературата, изкуството и науката, звукозаписи и филми, аудио-визуални произведения и друг вид съдържание, защитено с авторски и/или сродни права. Администраторът не извършва проверка на правата на участниците върху публикуваното от тях съдържание и не носи юридическа отговорност за това съдържание, нито каквато и да е отговорност за настъпили преки и/или косвени вреди, в случаите, в които някой от участниците е използвал, копирал или преработил защитено произведение без съгласието на носителя на авторското и/или сродно право.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За информация относно дейностите по обработване на лични данни, които се осъществяват от Администратора при използване на Платформата, вижте Политиката за поверителност.

ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Администраторът полага необходимата грижа, за да осигури актуалност и точност на съдържанието на Платформата. Администраторът си запазва правото да коригира, актуализира и допълва съдържанието на Платформата по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление. Независимо от това, Администраторът не поема гаранции за точността, пълнотата и надеждността на информацията, публикувана на Платформата или свързана с нейното използване. Администраторът не упражнява контрол и не носи юридическа отговорност по отношение на съдържанието, политиките и практиките на външните сайтове, които не се администрират от него и към които Платформата препраща чрез т.нар. хипервръзки (линкове). Включването на хипервръзка към външен уебсайт в съдържанието на Платформата не означава, че Администраторът е проверил и е отговорен за съдържанието на този уебсайт. По отношение на външния сайт се прилагат условията за използване и правилата за обработване на лични данни, установени от този сайт. Ето защо, ние Ви съветваме да прегледате общите условия и политиките за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия и използването на Платформата се уреждат от законодателството на Република България. Ако някоя част от тези Общи условия се окаже незаконна или невалидна, това няма да засегне валидността на други разпоредби на Общите условия.