Open call: Награди New European Bauhaus

Срокът за подаване на предложения е: 07.03.2020

Новият европейски Баухаус е свързан със заобикалящата ни среда, той присъства във всяка къща, улица, двор и градинка. Той е в галериите, залите и дори сред природата. Всеки от нас има своя Баухаус около себе си. Пред творците стои задачата да представят своите най-добри постижения за престижната награда на Новия европейски Баухаус / НЕБ/.

Тази година има и специална част за млади творци до 30 годишна възраст, в която те могат да презентират своите иновативни идеи, творчески проекти и да станат част от общността на НЕБ

Новият европейски Баухаус е свързан с ежедневието ни, като се поставя акцент върху по-добрия съвместен живот в по-красиви, устойчиви и приобщаващи пространства, свързани в три основни направления :

Възстановяване на връзката с природата

Примерите, които отговарят на условията, могат да включват физическа трансформация на пространства, използването на природосъобразни решения и материали, да показват как събития, дейности, процеси и продукти могат да изразят усещането или изживяването да бъдеш част от природата и да доведат до промяна в гледната точка по отношение на природата. Това могат да бъдат инициативи за добросъседство, инициативи по места, артистични инициативи и фестивали, образователни инициативи и инициативи за учене и др.

Трансформациите следва да благоприятстват също така социалното приобщаване, например като се вземе предвид финансовата и физическата достъпност на пространството, като на опазването и възстановяването на околната среда се гледа като на обща задача, за която цялата общност работи съвместно, или като зелените площи в различните квартали се ползват като свързващи звена/общи и споделени пространства.

Трансформацията следва да допринесе за качеството на изживяването в рамките на общностите, като например се вземат под внимание местните културни традиции и наследство, както и местните нужди.

Всички примери трябва да показват по какъв начин съчетават едновременно принос за устойчивостта, за приобщаването и за качеството на изживяването на хората.

Възстановяване на усещането за принадлежност

Примерите могат да включват физическата трансформация на пространства, като показват как нова, реновирана, възобновена или възстановена архитектурна среда (включително обществени пространства) може да се свърже с местното историческо наследство и традиции или с местните характеристики на съвременните демографски реалности, културната и артистичната динамика и начина на живот.

Те могат също така да илюстрират как процесите на обновление могат да допринесат за възвръщане на гордостта или за оформяне на ориентирани към бъдещето амбиции на общностите на местно или регионално равнище. Важно измерение би могло да бъде и пренасочването на пространства към положителен обмен между поколенията и изграждане на общности.

Примерите могат да включват и разработването на продукти, процеси или бизнес модели, които се основават на местната култура, традициите, практическия опит, занаятчийството и съвременното многообразие и творчество. Може да става дума за мода, мебели или вътрешен дизайн, но също и за храни или други елементи от нашето ежедневие, които носят усещането за принадлежност в местното му измерение.

Те могат да включват и предаването на традиционни знания, практически опит и умения и интегрирането им в контекста на нови производствени или бизнес модели. Всички примери трябва да показват по какъв начин съчетават едновременно принос за устойчивостта, за приобщаването и за качеството на изживяването на хората. Те следва също така да илюстрират как въвеждат трансдисциплинарни подходи, основаващи се на процеси на участие, в които се включват съответните общности, и да показват наличие на възпроизводимост в смисъл на предлагане на местни решения на глобални предизвикателства.

Отдаване на приоритетно значение на местата и хората, които имат най-голяма нужда от това

Примерите могат да включват физическата трансформация и възстановяване на територии, включително малки села, селски региони, смаляващи се градове, западнали жилищни комплекси и деиндустриализирани зони. Те могат да включват и разработването на амбициозни проекти за социално жилищно настаняване и преструктурирането, реновирането и възстановяването на архитектурната среда за борба със сегрегацията и изолацията, както и да отговарят на конкретни нужди на групите и хората, които са най-уязвими, например изложените на риск от изключване или бедност или бездомните. Примерите могат също така да илюстрират как с подобреното прилагане на принципа на „универсалния дизайн“ по отношение на трансформацията на архитектурната среда могат да се решават свързаните с достъпността проблеми на хората с увреждания, както и да се търсят решения, свързани с факторите на стареенето.

Примерите могат и да не включват каквато и да било физическа трансформация, но да показват как общностни услуги, нови начини за обединяване на различни общности (например среда от няколко поколения) и/или различни дейности (жилищно настаняване, социално приобщаване, образование и обучение и др.) могат да предложат нови решения за удовлетворяване на конкретни нужди. Примерите могат да включват и модели на собственост и бизнес модели, като например схеми за борба със спекулациите и кооперативни модели за отдаване под наем в скъпи градски райони. Всички примери трябва да показват по какъв начин съчетават едновременно принос за устойчивостта, за приобщаването и за качеството на изживяването на хората. Те следва също така да илюстрират как въвеждат трансдисциплинарни подходи, основаващи се на процеси на участие, в които се включват съответните общности, и да показват наличие на възпроизводимост в смисъл на предлагане на местни решения на глобални предизвикателства.

Оформяне на кръгова индустриална екосистема и подкрепа за обхващащо целия жизнен цикъл мислене

Примерите могат да включват трансформацията на елементи на конкретни вериги за създаване на стойност — от набавянето на суровини до рециклирането на отпадъци в различни екосистеми, от строителството до текстилния и до свързания с начина на живот сектор (мебелите, дизайна и др.). В този смисъл подходящи примери могат да бъдат нови процеси, нови материали, устойчиво добивани природосъобразни решения и продукти или нови бизнес модели, носещи ясни ползи по отношение на устойчивостта и кръговостта, както и по отношение на качеството на живот за всички хора. Тук следва да бъдат интегрирани и аспектите, свързани с достъпността и социалното приобщаване.

Примерите могат също така да съдържат проекти, насочени към образователни инициативи или към уменията и предизвикателствата, свързани с трансформацията на индустриалната екосистема към по-голяма устойчивост и кръговост, или проекти, насърчаващи нови стопански модели,

по-специално в областта на социалната икономика и икономиката на близостта, както и инициативи, които чрез трансформацията на индустриалната екосистема или процеси са допринесли и за цялостното социално-икономическо развитие на местността/региона. Примерите могат да съдържат и методи, инструменти или насоки, които улесняват (само)оценката на резултатите от кръговостта на различни видове стоки и услуги.

Всички примери трябва да показват по какъв начин съчетават едновременно принос за устойчивостта, за приобщаването и за качеството на изживяването на хората. Те следва също така да илюстрират как въвеждат трансдисциплинарни подходи, основаващи се на процеси на участие, в които се включват съответните общности, и да показват наличие на възпроизводимост в смисъл на предлагане на местни решения на глобални предизвикателства.

Повече информация: ЛИНК

Прочетете още: ЛИНК