XI Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа”

Конкурсът се организира от община Мездра, Съюза на българските писатели и туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа”

Темата на XI Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа” е:  „Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина”

Конкурсът е анонимен.  Право на участие в него има всеки български гражданин, навършил 18 години, чийто текст отговаря на условието за анонимност – неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра. 

• Текстът, заедно с приложено към него запечатано малко пликче, което съдържа данните за автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора. 

• Всеки автор може да участва с един разказ (до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14). 

• Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането. 

• Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани. 

• Срокът за изпращане на разказите е: до 31 май 2022 г. на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за литературния конкурс „Дядо Йоцо гледа”. 

Отчитането на конкурса ще стане на 25 юни 2022 г.  Ще бъдат връчени следните награди: І награда – 800 лв., ІІ награда – 600 лв., III награда – 400 лв., поощрение – 200 лв.