„Eclectica Union Kids“ – конкурс за написване на нова детска песен

Сдружение „Еклектика“ обявява конкурс за написване на нова детска песен „Eclectica Union Kids“ – Symphony Competition, 2021.

Проектът се осъществява с подкрепата на Общински културен институт „Надежда“, Министерство на културата на Република България и медийното партньорство на БНР.

Начин на кандидатстване:

Кандидатстващите творби трябва да бъдат представени чрез партитура или компакт­диск/друг дигитален носител, съдържащ демозапис на песента. Заедно с тях в отделно запечатан плик трябва да бъдат приложени подписаната от авторите апликационна форма с адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон, както и Декларация за съгласие, с която се приемат условията по Регламента. Пълният текст на Регламента с изискванията за участие, Заявление за кандидатстване и Декларация за съгласие ще намерите във връзките по-долу.

*Декларации се подават от всеки член на творческия екип и изпълнителите.

Срок за кандидатстване:

до 30 октомври 2021 г., 17:00 ч.