Национален фонд „Култура“ обявява покана за набиране на предложения за експерти

Срокът за подаване на документи е 20 април 2022 г.

Национален фонд „Култура“ (НФК) обявява покана за набиране на предложения за експерти за включване в Списък на оценители и експерти към НФК, които могат да участват:

– в състава на експертните комисии, сформирани с цел оценка на проектни предложения по програмите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Национален фонд „Култура“, включително експертните комисии за извънредни програграми за финансова подкрепа в областта на културата и изкуствата в условията на обявена извънредна епидемична обстановка; 

– разработването, анализ  и оценка на програми за безвъзмездна финансова помощ;

– осъществяването на мониторинг на одобрени от НФК проекти.

Изисквания към експертите

Изборът на външни експерти следва да е съобразен с принципите на недискриминация и равни възможности, законност, последователност и предвидимост. Изискванията за опит и експертиза към експертите са:

 – висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” или ОНС „доктор“; 

 – минимум 2 години професионален опит в областта на: култура, изкуства, наука, медии, образование, икономика, финанси, право, маркетинг и комуникация, социални дейности; 

 – компютърна грамотност.

Подробности можете да научите на сайта на Национален фонд „Култура“.